DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác và phối hợp thực hiện dự án

Dự án - Xây dựng mô hình mô phỏng “Liều – Đáp ứng” giữa thuốc bảo vệ thực vật và sự lan truyền dịch bệnh trên cây hồ tiêu phục vụ cho việc phát triển các giải pháp sản xuất và canh tác sạch hơn trong sản xuất nông nghiệp

Việc sử dụng quá mức phân bón hoá học và thuốc trừ sâu hại trong hoạt động nông nghiệp tại Việt Nam đã và đang gây ra suy thoái môi trường đất, tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người và các tác động môi trường.

Nghiên cứu này nhằm phát triển các mô hình có khả năng dự báo sự sinh tưởng và phát triển của cây hồ tiêu trong các điều kiện kịch bản sử dụng thuốc trừ nấm bệnh và phân tích khả năng tồn dư của sản phẩm chuyển hoá trong môi trường đất.

Dữ liệu được sử dụng cho xây dựng mô hình và thiết lập tham số gồm nhiều dữ liệu từ khảo sát và đo đạc lấy mẫu thực địa song song với các thí nghiệm trong nhà lưới nhằm xác định mô hình "liều - đáp ứng" với hơn 600 cây tiêu non đựa phân chia thành 28 nghiệm thức. Mô hình Bayesian được sử dụng cho phân tích dữ liệu thí nghiệm và xác định ảnh hưởng của thuốc diệt nấm lên sức khoẻ cây và sự tử vong do bệnh chết nhanh.

Phương pháp GIS và viễn thám cũng đã được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích đa tiêu chí, hệ logic mờ (Fuzzy logic) trong xây dựng và phát triển các hệ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định phục vụ cho quản lý bền vững môi trường đất cho hoạt động canh tác nông nghiệp. 

Khảo sát thực địa và đo đạc

Khảo sát vườn tiêu

Thông tin từ người dân địa phương

Ghi nhận vị trí GPS

Lấy mẫu hiện trường

Thí nghiệm trong nhà lưới

Một nghiệm thức trong thí nghiệm

Quản lý và theo dõi dữ liệu thí nghiệm

Nhiễm nấm bệnh lên cây

Cây có biểu hiện bệnh

Kết quả

PPR2021-phần mềm với khả năng dự báo theo thời gian và không gian sự sinh trưởng của cây tiêu trong các điều kiện sử dụng thuốc diệt nấm và tính chất đất bằng thuật toán học máy Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

Chơi Video

Bản đồ phân vùng khả năng tồn dư Nhôm từ thuốc diệt nấm

Bản đồ phân vùng cao độ

Phân vùng phù hợp cho canh tác hồ tiêu với logic mờ

Phân loại thực vật

Bản đồ phân vùng dịch vụ hệ sinh thái - 2015

Bản đồ phân vùng dịch vụ hệ sinh thái - 2019

Mô phỏng chuyển hoá của thuốc trừ nấm trong môi trường đất và tác động lên sinh trưởng của cây

Phân tích dữ liệu với phương pháp thống kê cổ điển và Bayes

Một kết quả về phương pháp dùng thuốc BVTV trong khảo sát hộ nông dân

Một kết quả phân tích dữ liệu tồn dư Nhôm trong thí nghiệm nhà lưới

Biểu đồ sinh trường các nghiệm thức

Phân phối biên cho sự tử vong do nấm chết nhanh với phương pháp Bayes

Ước lượng tham số với chuỗi MCMC

So sánh mô hình với Bayes

Dự án - Mô hình hoá động lực rừng ngập mặn trong điều kiện biến động môi trường

Field measurements in Can Gio mangrove forest

Di chuyển đến địa điểm khảo sát 

Ghi nhận toạ độ GPS và loài thực vật

Lấy mẫu trầm tích độ sâu 50 cm

Di chuyển đến địa điểm khảo sát trong rừng ngập mặn 

Phần mềm quản lý và mô phỏng dự báo sự sinh trưởng áp dụng tại rừng ngập mặn Cần Giờ (CGMM)

CGMM là một phần mềm hỗ trợ giúp nhà quản lý lưu trữ thông tin mẫu khảo sát đo đạc tại rừng, quản lý và báo cáo thống kê. Phần mềm có các chức năng mô phỏng với dữ liệu nhằm dự báo sức khoẻ và sinh khối rừng dưới điều kiện biến đổi khí hậu và điều kiện thực địa. Phần mềm tích hợp các kỹ thuật GIS và tự động nhận diện dữ liệu giúp hiển thị trực quan và nhập liệu nhanh chóng.

Chơi Video

Mô hình hoá

Hàm lượng kim loại nặng trong 3 kịch bản

Phân bố không gian, thời gian hàm lượng KLN

So sánh sinh khối kết quả mô phỏng và kết quả viễn thám

Một kết quả mô phỏng sinh khối rừng ngập mặn từ 2018 đến 2050

Dự án - Mô phỏng vận chuyển nước và vật chất trong hệ thống đất - thực vật

Mô phỏng mô hình 3 chiều (một kết quả thuộc dự án EWATEC-COAST, một hợp tác cùng Viện Địa Sinh thái - Đại học kỹ thuật Braunschweig,CHLB Đức)

Vận chuyển chất ô nhiễm trong thệ thống đất - nước - thực vật