PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG

Thông tin môn học

Phân tích hệ thống môi trường (ESA) bao gồm tập hợp các phương pháp phân tích và đánh giá tích hợp thông tin của hệ thống môi trường, phân tích các nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. ESA được sử dụng cho hỗ trợ ra quyết định trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xã hội và chính phủ.

Bài giảng được thiết kế nhằm cung cấp một nền tảng giúp người học hiểu một cách cặn kẽ về quá trình phân tích hệ thống môi trường. Trong đó bao gồm các thành phần:

Những nội dung chính

  • Giới thiệu lý thuyết hệ thống
  • Phương pháp phân tích hệ thống
  • Phương pháp phân tích định tính
  • Phân tích quyết định
  • Phương pháp phân tích định lượng
  • Công cụ phân tích hệ thống môi trường
  • Đánh giá tác động môi trường (EIA)
  • Đánh giá môi trường chiến lược (SEA)
  • Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA)
  • Đánh giá rủi ro môi trường (ERA)

Exercise Submission

Please fill the form with your information and attach your result in the link below.
For students

Tài liệu

Học viên có thể sử dụng các tài liệu với mật khẩu đã được cung cấp

Scroll Up
error: Please contact us for more detail! -ECOBIOMOD
viTiếng Việt